Föreningens Stadgar

§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Föreningen Selma, ideell förening.

§2 Föreningens ändamål
Föreningen ska genom samarbete och samverkan med kommun, organisationer och myndigheter, samt skapande av mötesplatser, verka för ett jämställt samhälle där kvinnors och mäns möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara på lika villkor. Föreningen ska stärka och synliggöra kvinnliga företagare/ledare, bedriva opinion samt sprida kunskap. Föreningen ska speciellt arbeta med kvinnors företagande och särskilt lyfta fram kvinnor med annan kulturell bakgrund.
Föreningen ska genom att regelbundet arrangera möten vara ett forum för kontaktskapande och personlig utveckling samt utgöra en inspirationskälla.
Föreningen ska verka för att lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande kommer till stånd samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.
Föreningen ska dessutom verka för att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk.
Föreningen ska utgöra ett resurscentrum för kvinnor.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Landskrona, Landskrona kommun.

§4 Medlemskap
Till medlem kan antas kvinna som är villig att arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.
Stödmedlem
Kommun, organisation, ideell förening eller man som stödjer föreningens verksamhet och mål kan vara stödmedlem.

§5 Medlemsavgift
Medlem ska erlägga den medlemsavgift som föreningsstämman beslutar.

§6 Föreningens organ
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer samt valberedning.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare 4 ledamöter samt 0-3 ersättare. Valbar till styrelsen är medlem. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter/ersättare kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen äger rätt att adjungera enskild person. Adjungerad person har ej rösträtt. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilka mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstat eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.
Föreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två år. Första året väljs hälften av styrelsen på en tidsrymd av ett år. Styrelsen får anställa personal på kansli och för projekt, samt beslutar om arbetsordning. Avgår vald ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare som ledamot i den ordning de valdes.
Styrelsen ansvarar för att fastställda planer följs, att organisation och förvaltning sköts samt att föreningens medlemmars intressen tas tillvara. Styrelsen får besluta om projektförslag samt om projektfinansiering. Styrelsen är ansvarig för ev. anställda. Styrelsen ansvarar för att förvalta föreningens medel samt ska arbeta fram budget för respektive verksamhetsår.
Vid styrelsemöte ska protokoll i löpande ordning föras, som undertecknas av ordförande samt justeras av den ledamot styrelsen utser. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.
Ordförande kallar till styrelsemöte och föredragningslista ska tillställas styrelsens ledamöter före mötet.

§8 Verksamhetsår samt räkenskapsår
Verksamhetsår samt räkenskapsår omfattar kalenderår.
För varje verksamhetsår ska verksamhetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs föreningsstämman för ställningstagande.

§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att inom sig utse firmatecknare som två i förening tecknar föreningen.

§10 Röstning
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Stödmedlem äger ej rösträtt.
Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig - ej heller vid val av revisorer. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Vid personval gäller alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet såvida inte annat beslutats av stämman före det att valet förrättades.

§11 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska utgå senast fyra veckor före årsmötet. Handlingar ska finnas tillgängliga senast två veckor före årsmötet.
Vid årsmöte ska följande punkter finnas på dagordningen:
1. Öppnande av mötet
2. Val av årsmötets funktionärer:
• ordförande för mötet
• sekreterare för mötet
• två justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av föredragningslista
5. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
6. Styrelsens årsredovisning; verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning.
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Beslut om ev. arvoden till styrelse, revisorer samt valberedning
13. Ställningstagande till antalet ersättare i styrelsen
14. Val av ordförande för en period av 2 år (vartannat år)
15. Val av två styrelseledamöter för en period av 2 år
16. Ev. val av ersättare
17. Val av två revisorer för en period av 1 år
18. Val av revisorsersättare för en period av 1 år
19. Val av två personer att utgöra valberedning
samt beslut om sammankallande
20. Behandling av motioner
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

§12 Motioner
Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsmöte om medlem skriftligt framställer en begäran till styrelsen senast den 31 december.

§13 Nominering
Nominering av ledamot till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 6 veckor före föreningsmötet.

§14 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10% av medlemmarna eller en revisor till styrelsen skriftligt begär det. När styrelsen mottagit en sådan begäran ska den inom två veckor kalla till extra föreningsstämma. Kallelse till extra stämma ska skickas via e-post eller skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

§15 Revisorer samt revision
Föreningen ska ha två revisorer samt högst två revisorsersättare.
Revisorerna utses på föreningsstämman och väljs för en period om ett år. Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- samt styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen samt ekonomisk redovisning för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§16 Valberedning
Val på årsmötet förbereds av valberedningen. Denna utses vid årsmötet för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte, och består av två ledamöter. Valberedningen ska även föreslå ev. arvoden samt ekonomiska ersättningar.

§17 Uteslutning
Medlem kan, efter styrelseförslag, av ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma uteslutas ur föreningen. Styrelsen ska då ha funnit att medlem agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen. Den som utesluts förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Medlem som ej erlagt årsavgift räknas ej som medlem, och förlorar därmed rätten att delta i överläggningar samt beslut om föreningens angelägenheter.

§18 Stadgeändring
För beslut om ändring av stadgarna krävs att ärendet fanns med på dagordningen vid kallelsen. Beslutet träder i kraft om enhällighet bland samtliga röstberättigade på en föreningsstämma föreligger eller vid beslut vid två på varandra följande stämmor varav minst en ordinarie föreningsstämma och beslutet på den andra stämman ska ha biträtts av minst 3/4 av de röstande.
Kallelse till den sista stämman får ej ske innan första stämman hållits.

§19 Upplösning
För beslut om upplösning krävs beslut vid två på varandra följande stämmor varav minst en ordinarie föreningsstämma varvid beslutet på den andra stämman ska ha biträtts av minst 3/4 av de röstande. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits.
Efter upplösning ska föreningens tillgångar ges till forskningsändamål eller tillfalla organisationer som verkar enligt föreningens ändamål.


Dessa stadgar antogs vid föreningsstämman för Föreningen Selma 09.04.21

Nyheter

2015-09-02

Här hittar du våra tidigare nyheter

Läs mer

Sök på hemsidan

Huvudsponsor till Selma dagen

Samarbetspartner

Tyck till på Selma

Vad vill du ha mer av i föreningen?

Aktuellt från kalender

Frukostträff på Hotel Chaplin, föredrag av Gunilla Fritsch om HL-räddning

2018-10-02

Tisdagen den 2 oktober äter vi frukost och minglar på Hotel Chaplin mellan kl. 8.00 och 10.00.
Vår egen medlem Gunilla Fritsch berättar om vikten av att kunna HLR.
Gunilla är akutsjuksköterska och har arbetat med akutsjukvård i flertalet år och har därmed utfört ett stort antal livräddande insatser med HLR, både på akutmottagning och privat.
Varje år drabbas över 10.000 personer av akut hjärtstopp, endast 500 personer överlever. Sannoliketen, om det händer i din närhet, är att det är någon du känner.

Varmt välkommen

Läs mer

 

Kalender

September:

M T O T F L S
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Till Kalendern

Föreningen Selma

c/o Harriet Johansen

Södra Möinge 7110

268 74 Billeberga

info@laselma.se